برای بستن ESC را بزنید

از بین بردن سوختگی تابه و قابلمه